Shop online with on line pharmacy #|:| online drugs a large product list. Buy and take only medicines from canada pharmacy '~*' buy maxalt on phone or online order. Product description canada pharmacy ]]@ order mobic from our prescription service.
You are here Goverment ทุน คปก. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

ทุน คปก. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

อีเมล พิมพ์ PDFทุน คปก. หน่วยงานรัฐ เป็นทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย โดยเน้นโจทย์วิจัยที่มาจากหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของทุน

  1. ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกแบบเฉพาะด้าน ที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และประเทศ และเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยระดับปริญญาเอกได้เข้าทำงานในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ
  2. สร้างผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากลและสามารถตอบโจทย์วิจัยที่มาจากหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรง
  3. สร้างความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย เพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยของประเทศ
  4. สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรรัฐ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
  5. สร้างวัฒนธรรมการวิจัยที่เข้มแข็งและเพิ่มการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาเอกในหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมายของทุน

อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย นักศึกษา  และบุคลากรในหน่วยงานรัฐ 

สิทธิประโยชน์จากทุนที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ

  • โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คปก. และงบประมาณวิจัยเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ
  • มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมถึงการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
  • ได้รับทุนปริญญาเอกได้รับทุนปริญญาเอกจากทุน คปก. (1,800,000 –2,300,000 บาท) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 150,000 ขึ้นไป (สำหรับทุนปริญญาเอก) และไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (สำหรับทุนปริญญาโท-เอก)
  • นักศึกษาผู้รับทุน คปก. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของ คปก. อาทิ การเข้ารับการอบรมด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการ Training ต่างๆ
  • เป็นส่วนหนึ่งของการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยปริญญาเอกไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ


หน่วยงานรัฐที่มีความร่วมมือกับ คปก.กรมวิชาการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบีนวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

โจทย์วิจัยของแต่ละหน่วยงาน


หน่วยงาน
หัวข้อวิจัย
การติดต่อ


   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

การพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย การพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุที่มีความสำคัญและเป็นความต้องการของ
ประเทศ ได้แก่
• วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่
• วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
• วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี
• วัคซีนป้องกันวัณโรค
• วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา
• อื่นๆ ที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศ
หัวข้อการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน ควรมีลักษณะของงานวิจัยดังต่อไปนี้
• การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม
• การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP
• การพัฒนาการทดสอบเพื่อการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน
• การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต จนถึงการใช้วัคซีน
• การพัฒนาสารเสริมการออกฤทธิ์ (Adjuvant) สำหรับวัคซีน
• การศึกษาระบบนำส่งวัคซีนรูปแบบใหม่
• การวิจัยเชิงนโยบาย
• การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน

คุณสิริพัฒน์ เจนสุริยะกุล
(นักวิชาการวัคซีนปฏิบัติการ)
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
โทรศัพท์
02-5809729-31 ต่อ 309
โทรสาร
02-5809732
Website

http://funding.nvi.go.th/


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การรักษาความปลอดภัยของไซเบอร์
• วัสดุผสมสำหรับใช้ในเกราะกันกระสุน
• การสังเคราะห์นาโนอิเล็กโทรด
• เซลล์เชื้อเพลิง
• พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
• เทคโนโลยีเสมือนจริง
• เรดาร์และการประยุกต์ใช้งาน
• การควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล
• การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกลของยานไร้คนขับ
• ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการตัดสินใจ
• high level architecture เพื่อการเชื่อมโยงการฝึกด้วย เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง
• การประยุกต์ใช้งาน gimbals และ sensor
• ระบบจำลองสภาพอากาศเพื่อความตระหนักรู้ต่อ สถานการณ์ภัยแล้ง
• การประยุกต์ใช้ทฤษฎี bayesian เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
• การประยุกต์ใช้ฐานการเคลื่อนที่ (motion platform) เป็นพื้นฐานจำลองการเคลื่อนที่
• ความเป็นไปได้ในการติด sensor/อาวุธ ในยานไร้คนขับ
• เลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้ในการระบุตำแหน่ง
• เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
คุณสุนันทา  โทวระ
(เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา3)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โทรศัพท์
0-2980-6688 ต่อ 2136
E-Mail
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website
http://www.dti.or.th/index.php


กรมวิชาการเกษตร

Physiology of plants
• Taxonomy (in plants/fungal)
• Plant Molecular Biology
• Plant Breeding
• Nanotechnology ยังไม่มีผู้จบโดยตรง
• Micro-biology Utilization for Fermentation and Digestion (ยังไม่มีผู้จบโดยตรง)
• Plant Tissue Culture and Genetic Transformation
• Biotechnology
• การพัฒนาแบบจำลองการประเมินผลผลิตและการพยากรณ์ผลผลิตชั้นสูง Production Forecasting Model
• Toxicology
• DNA Chip Technology
• การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม (Plant Genetic Conservation)
• GIS/Climate Prediction
• Precision Agriculture
• Food Science
• Bio-energy Engineering
• Greenhouse Agriculture
• Mechatronic Engineering
• Microbial Fermentation
• Agriculture Organization

คุณเบญจพร ลัทธิเดช
(กล่มพัฒนาบุคคล)
กรมวิชาการเกษตร
โทรศัพท์
0-2579-0579 ต่อ 154
E-Mail
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 ระบบวางแผนและหลบเลี่ยงอัตโนมัติของดาวเทียมแบบกลุ่ม
• การพัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาของอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูง
• การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ในด้านต่าง ๆ
GNSS Real-time PPP processing, GNSS Cloud processing
Automatic Vehicle
GNSS Security (Anti-Jamming, Anti-Spoofing)
GNSS Augmentation, GBAS, SBAS
GNSS real-time monitoring  (Climate, Disaster, Construction)
การเชื่อมโยงการระบุตำแหน่งในอาคารกับภายนอกอาคาร
• การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพช่วงคลื่นละเอียดสูง (Hyperspectral remote sensing imagery) เพื่อการประเมินระดับปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในพืช
• การประเมินช่วงการเจริญเติบโตและพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
• การประเมินชีพลักษณ์ของพืชจากข้อมูลสำรวจระยะไกลหลายช่วงเวลา และ หลาย sensor (Crop phenology estimation using multi-temporal and multi-modal data)
• การวิเคราะห์และคาดการณ์ตำแหน่งพื้นที่การตกของฝน ปริมาณน้ำฝน และระยะเวลาการตกของฝน โดยใช้การ
บูรณาการเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีเรดาร์ตรวจอากาศและเทคโนโลยี sensor ในการตรวจวัดต่าง ๆ
• การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษา
Dynamic water budget
Hydrometeorological characteristics under Climate Variation and Climate Change
Atmospheric river
• การสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างป่าด้วยเทคโนโลยี LiDAR
• พัฒนาระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS  ขนาดเล็กสำหรับชุมชนแบบความแม่นยำสูงด้วยเทคนิค RTK  ของเครื่องรับGNSS ราคาถูก
• พัฒนาSoftware เพื่อการบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ของระบบ Ground-Space ร่วมกัน
คุณอิศริยา ทิพยวัฒน์
(หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ)
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
โทรศัพท์
0-2141-4614, 092-432-8778
โทรสาร
0-2143-9595
Website
https://www.gistda.or.th/


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 Impact from Space
• Understanding astrophysical processes
• The study of exoplanets and search for life outside solar system
• Understanding the Origin of the Cosmos

คุณณัฐพิชญ์ ทองไสว
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
053-121-268 ต่อ 503
โทรสาร
053-121-250
Email
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website
www.narit.or.th

Joomlart